Jabal Al Akhdar, A’Dakhiliyah Governorate

Jabal Al Akhdar, A’Dakhiliyah Governorate
H.E. Mohammed Al Zubair By Mohammad Al Zubair

Jabal Al Akhdar, A’Dakhiliyah Governorate

Jebel Akhdar, Al Dakhiliyah